Tłumaczenie pisemne poświadczone (inaczej przysięgłe)

Tłumaczenie poświadczone, znane również jako tłumaczenie przysięgłe albo tłumaczenie uwierzytelnione, jest przekładem dokonanym przez tłumacza przysięgłego posiadającego odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły jest uznawany za osobę zaufania publicznego, która posiada odpowiednią, potwierdzoną państwowym egzaminem wiedzę. Tłumacze przysięgli biorą na siebie pełną odpowiedzialność za poprawność wykonanych tłumaczeń.

Poświadczenie tłumaczenia

W tłumaczeniu przysięgłym przekładowi poddawany jest cały dokument, ze wszystkimi pieczęciami, podpisami oraz odręcznymi dopiskami. Oznacza się także puste pola w taki sposób, aby nie mogły zostać uzupełnione później.

Poświadczenie tłumaczenia odbywa się poprzez opatrzenie tłumaczenia notą poświadczającą, podpisem i przy użyciu specjalnej pieczęci zawierającej dane tłumacza. Każde tłumaczenie przysięgłe jest rejestrowane w repertorium.

Tłumaczenia poświadczone pisemne mogę dostarczać w formie papierowej (wówczas są opatrzone pieczęcią TP oraz podpisem) lub w formie pliku PDF opatrzonego podpisem kwalifikowanym (elektronicznym).

Rodzaje tłumaczonych przeze mnie dokumentów:

  • dokumenty rejestrowe spółek, wpisy do CEIDG, uchwały, zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, REGON, wypisy z KRS, potwierdzenia rejestracji podmiotu jako płatnika VAT, zaświadczenia o niekaralności;

  • dokumenty handlowe: umowy, raporty, korespondencja;

  • dokumenty księgowo-podatkowe: bilanse firm, deklaracje podatkowe, zaświadczenia US, sprawozdania;

  • dokumenty ubezpieczeniowe: polisy, zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, zaświadczenia ZUS;

  • dokumenty urzędu stanu cywilnego: odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu;

  • dokumenty szkolne: zaświadczenia, świadectwa szkolne, świadectwa czeladnicze, zaświadczenia o ukończonych kursach, dyplomy, indeksy, suplementy, potwierdzenia kwalifikacji zawodowych;

  • dokumenty samochodowe: dowody rejestracyjne, karty pojazdu, faktury i umowy sprzedaży, cesji;

  • akty notarialne: akty sprzedaży nieruchomości, pełnomocnictwa, poświadczenia podpisów;

  • dokumenty sądowe i policyjne: pozwy, pisma procesowe, zeznania, oświadczenia, orzeczenia.