Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych jest Rumuński 24 Katarzyna Kotkowska-Zając z siedzibą w Henryszewie, 96-316, ul. Jaśminowa 18.

Dlaczego chcę przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane przetwarzane są przeze mnie w celu świadczenia usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Zebrane dane pozwalają na stałe podnoszenie jakości usług dzięki utrzymaniu stałego kontaktu. Dane nie będą przekazywane do osób trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących mnie z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej mnie z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody – wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

W jaki sposób skontaktować się Rumuński 24 Katarzyna Kotkowska-Zając w sprawie danych osobowych?

Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres:

Rumuński 24 Katarzyna Kotkowska-Zając
96-316 Henryszew, ul. Jaśminowa 18

lub wysyłając wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: tlumacz@rumunski24.pl

Czy podanie danych jest obowiązkowe ?

W przypadku tłumaczenia przysięgłego: podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez czas nieokreślony.

Podanie nr dowodu osobistego lub adresu e-mail lub adresu pocztowego jest dobrowolne, ale niezbędne do Państwa identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięte po odbiorze zlecenia/zamówienia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też danych osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkowe (przepisy podatkowe nakładają taki obowiązek). Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów (obecnie 5 lat).

Jak długo przechowuję dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez jeden rok od dnia odbioru tłumaczenia na okoliczność ewentualnych reklamacji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Jeżeli przetwarzam dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego, przechowuję dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Rumuński 24 Katarzyna Kotkowska-Zając przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

  • prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych danych przez Rumuński 24 Katarzyna Kotkowska-Zając, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
  • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawo sprzeciwu

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Rumuński 24 Katarzyna Kotkowska-Zając lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Rumuński 24 Katarzyna Kotkowska-Zając nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych.

Jeżeli dane osobowe przetwarzam na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będę już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany powyżej: korespondencyjny: Rumuński 24 Katarzyna Kotkowska-Zając, 96-316 Henryszew, ul. Jaśminowa 18 lub e-mailowy: tlumacz@rumunski24.pl
W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

Skarga do organu nadzorczego

Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Rumuński 24 Katarzyna Kotkowska-Zając danych osobowych.

Pliki Cookiem (tzw. Ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów)

W trakcie poruszania się po witrynie internetowej (www.rumunski24.pl) mogą być gromadzone informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa). Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies lub logi systemów, są bezpieczne dla Państwa urządzeń, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów lub niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Informacje systemowe (logi systemów)

Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje mi dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres (URL) witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer, a także czas dostępu i przesłaną ilości danych.

Rumuński 24 Katarzyna Kotkowska-Zając może analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do badań statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

W takcie korzystania ze strony internetowej rumunski24.pl mogą być zapisywane na Państwach urządzeniach pliki tekstowe tzw. cookies. Pliki te zawierają dane informatyczne, które przy ponownych odwiedzinach naszej strony internetowej są odczytywane i pomagają ją dostosować do Państwa preferencji oraz służą do celów statystycznych.

Celem zapisywania plików cookies jest zapewnienie Państwu efektywnego korzystania z naszego serwisu internetowego, przykładowo:

  • utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o zalogowaniu się – dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła oraz przy każdej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty;
  • rozpoznanie urządzenia użytkownika – aby wyświetlać strony zgodnie z Państwa preferencjami, np. ustawienia czcionki, wybór preferowanego sklepu;
  • dostosowanie serwisu – dostarczenie treści dostosowanej do Państwa zainteresowań, polepszenie sposobów działania serwisu i jego zawartości;
  • badanie efektywności naszych reklam/

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszego serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Informację jak zarządzać plikami cookies znajdziemy zwykle w sekcji „Pomoc” poszczególnych przeglądarek, poniżej opisujemy jak wyłączyć cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Mozilla Firefox
W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Przeglądarka daje możliwość wyboru pomiędzy usunięciem ciasteczek poszczególnych witryn lub całkowitym ich usunięciem.

Microsoft Internet Explorer
W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje Internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Ustawienia”, następnie ustawienia „Zawansowane”. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” należy kliknąć przycisk „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie.

Opera
W menu „Narzędzia” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Zaawansowane”.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie lub nie pozycji „Ciasteczka”.

Safari
W menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i kliknąć ikonę „Bezpieczeństwo”.
W obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”, można zmienić ustawienia plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model urządzenia może obsługiwać zarządzanie plikami cookies w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.